mức thuế doanh nghiệp 2023

Mức Thuế Doanh Nghiệp 2023: Hướng Dẫn Chi Tiết Cho Doanh Nghiệp Việt Nam

Năm 2023, chính sách thuế doanh nghiệp có những thay đổi đáng chú ý, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về mức thuế doanh nghiệp 2023, giúp các doanh nghiệp nắm vững các quy định và thực hiện nghĩa vụ thuế một cách hiệu quả.

1. Mức Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 2023

Mức Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Năm 2023, mức Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp được quy định như sau:

 • Doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế theo Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp năm 2008:
  • Mức thuế suất chung: 20% đối với thu nhập chịu thuế.
  • Mức thuế suất ưu đãi: 10% đối với một số ngành nghề ưu tiên phát triển theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế theo Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân năm 2008:
  • Mức thuế suất chung: 5% đối với thu nhập chịu thuế.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải nộp thuế thu nhập bổ sung đối với các khoản thu nhập từ hoạt động kinh doanh không thuộc diện tính thuế theo Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp hoặc Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân. Mức thuế suất thu nhập bổ sung được quy định cụ thể đối với từng loại thu nhập.

Để minh họa rõ hơn về mức Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 2023, chúng ta có thể xem ví dụ sau:

Giả sử doanh nghiệp A có thu nhập chịu thuế là 1 tỷ đồng. Theo Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, mức thuế suất chung là 20%. Do đó, doanh nghiệp A phải nộp Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp là 200 triệu đồng (1 tỷ đồng x 20%).

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp A hoạt động trong ngành nghề ưu tiên phát triển và được hưởng mức thuế suất ưu đãi là 10%, doanh nghiệp chỉ phải nộp Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp là 100 triệu đồng (1 tỷ đồng x 10%).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần lưu ý đến các khoản khấu trừ thuế được phép theo quy định của pháp luật. Các khoản khấu trừ này có thể giúp doanh nghiệp giảm bớt nghĩa vụ thuế phải nộp.

Hiểu rõ về mức Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 2023 giúp doanh nghiệp tính toán chính xác lợi nhuận và lên kế hoạch kinh doanh hiệu quả. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần cập nhật thường xuyên các quy định mới về thuế để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tránh các rủi ro về thuế.

2. Các Loại Thuế Doanh Nghiệp Cần Nộp

Bên cạnh Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, doanh nghiệp còn phải nộp một số loại thuế khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình. Dưới đây là một số loại thuế phổ biến mà doanh nghiệp cần nộp:

 • Thuế giá trị gia tăng (VAT): Thuế này được tính trên giá trị hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng. Mức thuế suất VAT hiện hành là 10% đối với hầu hết các mặt hàng, dịch vụ. Tuy nhiên, một số mặt hàng, dịch vụ được áp dụng mức thuế suất 0% hoặc 5% theo quy định của pháp luật.
 • Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN): Doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ và nộp Thuế Thu Nhập Cá Nhân cho người lao động của mình. Mức thuế suất TNCN phụ thuộc vào mức thu nhập của người lao động và được quy định theo Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân.
 • Thuế tài sản: Thuế này được tính trên giá trị tài sản cố định của doanh nghiệp, bao gồm đất đai, nhà xưởng, máy móc, thiết bị… Mức thuế suất thuế tài sản được quy định cụ thể đối với từng loại tài sản.
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB): Thuế này được áp dụng đối với một số mặt hàng, dịch vụ đặc biệt, bao gồm rượu, bia, thuốc lá, xăng dầu… Mức thuế suất TTĐB được quy định cụ thể đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ.
 • Thuế môi trường: Thuế này được áp dụng đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh có khả năng gây ô nhiễm môi trường. Mức thuế suất thuế môi trường được quy định cụ thể đối với từng loại hoạt động.
 • Thuế nhập khẩu: Thuế này được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. Mức thuế suất thuế nhập khẩu được quy định cụ thể đối với từng loại hàng hóa.
 • Thuế xuất khẩu: Thuế này được áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam. Mức thuế suất thuế xuất khẩu được quy định cụ thể đối với từng loại hàng hóa.

Ngoài các loại thuế kể trên, doanh nghiệp có thể phải nộp thêm các loại thuế khác tùy thuộc vào ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của mình. Doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ các loại thuế mà mình phải nộp để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tránh các rủi ro về thuế.

Để nắm rõ hơn về các loại thuế doanh nghiệp cần nộp, doanh nghiệp có thể tham khảo các văn bản pháp luật liên quan đến thuế, như Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Tài sản, Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế Môi trường, Luật Thuế Nhập khẩu, Luật Thuế Xuất khẩu, và các văn bản hướng dẫn thi hành các luật này.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có thể liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được tư vấn và hỗ trợ về các vấn đề liên quan đến thuế doanh nghiệp.

3. Cách Tính Thuế Doanh Nghiệp

Cách tính thuế doanh nghiệp phụ thuộc vào từng loại thuế cụ thể. Dưới đây là hướng dẫn cách tính một số loại thuế phổ biến:

3.1. Cách Tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp được tính trên thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Thu nhập chịu thuế được xác định bằng cách trừ các khoản chi phí hợp lý từ doanh thu.

Công thức tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp:

Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp = Thu nhập chịu thuế x Mức thuế suất

Ví dụ:

 • Doanh thu của doanh nghiệp là 10 tỷ đồng.
 • Chi phí hợp lý của doanh nghiệp là 6 tỷ đồng.
 • Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí hợp lý = 10 tỷ đồng – 6 tỷ đồng = 4 tỷ đồng.
 • Mức thuế suất Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp là 20% (áp dụng cho trường hợp doanh nghiệp không thuộc diện hưởng ưu đãi).
 • Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp = 4 tỷ đồng x 20% = 800 triệu đồng.

3.2. Cách Tính Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT)

Thuế VAT được tính trên giá trị hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng.

Công thức tính Thuế VAT:

Thuế VAT = Giá trị hàng hóa, dịch vụ x Mức thuế suất VAT

Ví dụ:

 • Giá trị hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp là 100 triệu đồng.
 • Mức thuế suất VAT là 10% (áp dụng cho hầu hết các mặt hàng, dịch vụ).
 • Thuế VAT = 100 triệu đồng x 10% = 10 triệu đồng.

3.3. Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN)

Thuế TNCN được tính trên thu nhập của người lao động. Thu nhập của người lao động bao gồm lương, thưởng, phụ cấp, trợ cấp…

Công thức tính thuế TNCN:

Thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế x Mức thuế suất TNCN

Mức thuế suất TNCN được quy định cụ thể theo từng bậc thu nhập. Ví dụ, đối với thu nhập từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, mức thuế suất TNCN là 10%.

Doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN từ thu nhập của người lao động và nộp cho cơ quan thuế.

3.4. Cách Tính Các Loại Thuế Khác

Cách tính các loại thuế khác như thuế tài sản, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môi trường, thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật liên quan.

Doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ các quy định về cách tính từng loại thuế để đảm bảo tính toán chính xác và thực hiện nghĩa vụ thuế một cách đầy đủ.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được tư vấn và hỗ trợ về cách tính thuế.

4. Những Thay Đổi Mới Về Thuế Doanh Nghiệp 2023

Năm 2023, Chính phủ Việt Nam đã ban hành một số chính sách mới về thuế doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, đồng thời đảm bảo công bằng xã hội. Những thay đổi chính bao gồm:

 • Giảm thuế suất thu nhập doanh nghiệp: Chính phủ đã giảm thuế suất thu nhập doanh nghiệp từ 22% xuống 20% đối với doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế theo Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp năm 2008. Đây là một tín hiệu tích cực, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và gia tăng lợi nhuận.
 • Mở rộng diện áp dụng thuế suất ưu đãi: Chính phủ đã mở rộng diện áp dụng thuế suất ưu đãi 10% cho một số ngành nghề ưu tiên phát triển, bao gồm công nghệ thông tin, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo. Việc này nhằm thúc đẩy đầu tư và phát triển các ngành nghề tiềm năng.
 • Cải thiện thủ tục hành chính về thuế: Chính phủ đã đơn giản hóa thủ tục hành chính về thuế, giảm bớt các loại giấy tờ cần thiết, thúc đẩy việc khai thuế trực tuyến, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế và giảm thiểu gánh nặng cho doanh nghiệp.
 • Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế: Chính phủ đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thuế. Việc này giúp đảm bảo công bằng trong thuế và ngăn chặn thất thu thuế.
 • Cập nhật Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp: Chính phủ đang xem xét và dự kiến sẽ sửa đổi Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp năm 2008 để phù hợp với tình hình thực tế và các cam kết quốc tế. Những sửa đổi này sẽ mang đến nhiều thay đổi mới về chính sách thuế doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần chủ động cập nhật và nắm bắt thông tin về những thay đổi mới về thuế doanh nghiệp 2023 để kịp thời điều chỉnh hoạt động kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế một cách hiệu quả. Việc nắm vững các quy định về thuế giúp doanh nghiệp tránh những rủi ro pháp lý và tối ưu hóa lợi nhuận.

Ngoài việc tìm hiểu thông tin từ các văn bản pháp luật, doanh nghiệp cũng nên tham gia các hội thảo, họp mặt do cơ quan thuế tổ chức để cập nhật những thông tin mới nhất về chính sách thuế.

Để được hỗ trợ thêm về các vấn đề liên quan đến thuế doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể liên hệ với cơ quan thuế địa phương hoặc các chuyên viên tư vấn thuế.

5. Lưu Ý Khi Nộp Thuế Doanh Nghiệp

Nộp thuế là nghĩa vụ của mọi doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động kinh doanh minh bạch, hợp pháp và đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước. Để việc nộp thuế được diễn ra thuận lợi và tránh những rắc rối không đáng có, doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm sau:

 • Hiểu rõ các loại thuế phải nộp: Dựa vào ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của mình, doanh nghiệp cần xác định chính xác các loại thuế phải nộp, mức thuế suất, thời hạn nộp, và các quy định liên quan. Việc hiểu rõ điều này giúp doanh nghiệp chủ động trong việc lập kế hoạch tài chính, dự trù chi phí và tránh tình trạng nộp thiếu, nộp chậm hoặc nộp sai thuế.
 • Lập kế hoạch thuế hiệu quả: Doanh nghiệp nên lập kế hoạch thuế ngay từ đầu năm để quản lý dòng tiền, dự trù chi phí thuế, đảm bảo đủ nguồn lực để thực hiện nghĩa vụ thuế đúng hạn. Kế hoạch thuế cần được cập nhật thường xuyên dựa vào các thay đổi về chính sách thuế, hoạt động kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng khác.
 • Sử dụng phần mềm kế toán: Sử dụng phần mềm kế toán chuyên nghiệp giúp doanh nghiệp quản lý dữ liệu tài chính, tính toán thuế chính xác, lập báo cáo thuế đầy đủ và kịp thời. Ngoài ra, phần mềm kế toán còn hỗ trợ doanh nghiệp quản lý các hóa đơn, chứng từ, giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định về chứng từ thuế.
 • Khai thuế trực tuyến: Khai thuế trực tuyến là hình thức nộp thuế nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí. Doanh nghiệp nên đăng ký khai thuế trực tuyến để hưởng lợi từ các ưu điểm của hình thức này. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần đảm bảo hệ thống mạng ổn định, trang bị phần mềm khai thuế phù hợp và cập nhật thông tin liên lạc với cơ quan thuế để tránh sai sót trong quá trình khai thuế.
 • Lưu trữ chứng từ thuế: Doanh nghiệp cần lưu trữ đầy đủ các chứng từ thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình. Việc lưu trữ chứng từ thuế giúp doanh nghiệp minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, dễ dàng đối chiếu thông tin khi cần thiết và tránh các rủi ro về pháp lý khi kiểm tra thuế.
 • Luôn cập nhật thông tin về thuế: Các chính sách thuế luôn thay đổi, doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật thông tin về các quy định mới, các thông báo, hướng dẫn của cơ quan thuế để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tránh những sai sót trong việc nộp thuế. Doanh nghiệp có thể theo dõi thông tin về thuế trên website của cơ quan thuế, các trang web tin tức về tài chính, tham gia các hội thảo, họp mặt do cơ quan thuế tổ chức.
 • Liên hệ với cơ quan thuế: Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc hiểu rõ các quy định về thuế, hoặc có thắc mắc về việc nộp thuế, hãy liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hỗ trợ tư vấn. Cơ quan thuế sẽ cung cấp thông tin cần thiết, giúp doanh nghiệp giải đáp các thắc mắc, và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế một cách chính xác.

Ngoài những lưu ý trên, doanh nghiệp cũng cần có ý thức tuân thủ pháp luật, nộp thuế đầy đủ và đúng hạn, không gian lận thuế. Việc tuân thủ pháp luật về thuế là trách nhiệm của mọi doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và bền vững.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *