Kiến thức kinh tế

Thông tin về các khái niệm, nguyên lý và quy trình trong lĩnh vực kinh tế. Nó giúp hiểu rõ về sản xuất, phân phối và tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ, cũng như tác động của kinh tế đối với cá nhân, doanh nghiệp và xã hội.